E,AHRSS

틀:아메리칸리그 야구장

last modified: 2015-04-06 20:39:22 Contributors

MLB 아메리칸리그 소속 구단 홈구장
동부지구 소속구단
yankees.png
[PNG image (Unknown)]
redsox.png
[PNG image (Unknown)]
rays.png
[PNG image (Unknown)]
bluejays.png
[PNG image (Unknown)]
orioles2.png
[PNG image (Unknown)]
양키 스타디움 펜웨이 파크 트로피카나 필드 로저스 센터 오리올 파크 앳 캠든 야즈
중부지구 소속구단
Tigers.png
[PNG image (Unknown)]
Twins.png
[PNG image (Unknown)]
WhiteSox.png
[PNG image (Unknown)]
indians.png
[PNG image (Unknown)]
Royals.png
[PNG image (Unknown)]
코메리카 파크 타겟 필드 U.S. 셀룰러 필드 프로그레시브 필드 카우프만 스타디움
서부지구 소속구단
Angels.png
[PNG image (Unknown)]
Mariners.png
[PNG image (5.59 KB)]
Athletics.png
[PNG image (Unknown)]
Rangers.png
[PNG image (Unknown)]
houston_se.png
[PNG image (Unknown)]
에인절 스타디움 오브 애너하임 세이프코 필드 O.co 콜리세움 글로브 라이프 파크 미닛 메이드 파크