E,AHRSS

쿠르드어

last modified: 2014-11-14 06:30:23 Contributors

터키어: Kürtçe
쿠르만즈 쿠르드어: Zimâne Kurdî
소라니 쿠르드어: کوردی
자자어: Kurdki

개요

인도유럽어족페르시아어파, 쿠르드어족에 속한 언어들로 터키, 북부이라크, 북부시리아를 중심으로 사용된다. 위 세 나라 모두 쿠르드어가 공용어가 아니기때문에 정확한 화자수는 파악하기 어렵지만 쿠르만즈어와 소라니어를 합친 화자가 대략 2000~3000만명 정도, 자자어 사용자가 250만명 정도로 추산된다고 한다. 현재까지 통일된 정서법도, 표준어도 없기때문에 지역에 따라 방언차이가 굉장히 크며, 흔히 쿠르드어로 뭉뚱그려서 말하지만 쿠르드계 언어로는 크게 쿠르만즈(Kurmancı), 자자(Zaza), 소라니(Sorani)로 구분된다. 표기하는 문자도 제각각이라 터키와 아제르바이잔에서는 라틴문자로, 이라크에서는 페르시아어와 같이 기존 아랍문자에서 4글자를 더 추가한 글자로, 아르메니아를 비롯해 구소련지역에 잔존하고 있는 쿠르드인들은 키릴문자를 사용해서 표기하고 있다.

기본적으로 페르시아어와 매우 유사한 편이며, 특히 고급어휘는 거의 다 페르시아어를 빌려왔기때문에 밀접하다. 소라니어와 쿠르만즈 쿠르드어는 비슷해서 상호 이해가 가능한 수준이지만 자자어는 상당히 이질적이다.

구분

정치적으로, 문화적으로 쿠르드인은 부족단위로 갈라져있으며 특히 터키 동부 디야르바크르와 툰젤리, 빈괼 일대를 중심으로 거주하는 자자인과 쿠르만즈 쿠르드인은 서로를 동족으로 여기지 않기 때문에 별개 언어로 구분하는게 보통이다. 이 항목에서는 자자어와 쿠르만즈, 소라니 쿠르드어를 구분하지 않고 작성했다.

발음

터키어 알파벳과 거의 비슷하다. 다만 쿠르만즈어와 자자어에는 Ê ê 라는 글자가 추가되며, e발음에 약한 y를 붙여 ye처럼 발음한다. 그 외에 q,w,x가 존재하며, 각각 강한 ㄲ발음과 영어의 w발음, 강한 h발음을 낸다. 특히 쿠르만즈 쿠르드어에서는 hwe- 로 시작되는 단어가 굉장히 많이 나오는데 이때는 전부 다 발음해서 "흐웨"라고 발음한다.

문법

페르시아어와 마찬가지로 주어+목적어+동사로 수식하며, 동사는 인칭, 수에 따라 굴절한다. 다행히도 페르시아어와 마찬가지로 인구어족임에도 문법적 성은 존재하지 않는다.

쿠르만즈어 예시>
Em Kurdin.
우리는 쿠르드인이다.
Tu Kurdî zanin?
쿠르드어 아니?
Na, Ez Kurdîm, fakat kurdî ne zanim.
아니, 쿠르드인이지만 쿠르드어는 몰라.
Navê te çi ye?
이름이 뭐니?
Navê min Azade.
이름은 아자드야.
Navê te Rojda'''ye?
이름은 로즈다지?
Eri, Navê min Rojdaye û xwendekarim.
응, 내 이름은 로즈다고, 학생이야.

자자어 예시>

Ma Zazayme.
우리는 자자인이다.
Zazaki zanê?
너는 자자어 아니?
Nê, Ez Zazayne laberê Zazakî nê zanine.
아니, 자자인이지만 자자어는 몰라.
Namê to çıyo?
이름이 뭐니?
Namê mı Heseno.
이름은 하산이야.
Namê to Gulizara?
이름은 굴리자르지?
Ya, Namê mı Gulizara û şargitene.
응, 내 이름은 굴리자르고, 학생이야.


어휘비교

쿠르만즈어 소라니어 자자어 페르시아어 영어 터키어 한국어
Gir/Mezin Gewre/Mezin Gird / pil Gonde great büyük 큰/위대한
Erd Herd Hard Zamin Earth Zemin 땅/지구
Hêk Hêlke Heq Tokhm-e-Morgh Egg Yumurta 달걀
Bilind Bilind/Berz Berz Boland High Yüksek 높은
Masî Masî Mase Mâhi Fish Balık 물고기
Roj/Hetav Roj/Hetaw/Xor Rej Xor-shid/Âftâb Sun Güneş 태양
Av Aw Awe Âb Water Su
Bîhar Behar Wisar Bahâr SpringBahar
Tarî Tarîk Tarî Tarik Dark Karanlık 어둠
Dev Dem Fek Dahân Moon Ay
Şev Şew Şewe Shab Night Gece
Ziman Ziman/Ziwan Zun/Zonê Zebân Language Dil 언어


쿠르드어에 대해 알고계신 많은 분들의 추가바람